Условия за ползване на сайта Shibil.bg към ФОНДАЦИЯ „ПЪРВА КЛАПА“

ОБЩИ УСЛОВИЯ на сайта: shibil.bg

ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между Фондация „Първа Клапа”, ЕИК 206489549 , със седалище и адрес на управление: София, 1606, община Столична, ул. Свети. Иван Рилски 21, Петър Бозаджиев наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на платформата за сайта shibil.bg, наричана по-долу „ shibil.bg”.

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

Наименование на Доставчика: Фондация „Първа Клапа

Седалище и адрес на управление: София, ул. Свети. Иван Рилски 21


Адрес за упражняване на дейността и адрес за отправяне на жалби от потребители: София, ул. Свети. Иван Рилски 21

Данни за кореспонденция: contact@1stclapper.com

Вписване в публични регистри: ЕИК 206489549 

Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

1. Условия

Щом установите достъп до https://shibil.bg , то това означава, че сте съгласни да изпълнявате нашите условия за ползване, всички приложими закони и разпоредби и носите отговорност за спазването на всички приложими местни закони. В случай,че не сте съгласни да изпълните и спазвате посочените условия, разпоредби и закони, изрично Ви се забранява посещение и използване на нашия уебсайт. Всички материали в този сайт са защитени от приложимото право за авторско право и търговски марки.

2. Използвайте лиценза

Разрешаваме Ви само временно да направите едно копие от материалите ( информация или софтуер) на уебсайта https://shibil.bg за лично , но некомерсиално разглеждане. Това не се счита за прехвърляне на собственост, а само даване на разрешение / лиценз/ и съгласно този лиценз Вие не можете: да правите промяна или копия на материалите; да използвате материалите за никакви търговски цели или за каквото и да било публично изложение (търговско или некомерсиално ); да декомпилирате или променяте какъвто и да е софтуер, съдържащ се в уебсайта на https://shibil.bg да премахвате обозначения за авторски права или каквито и да са други права за собственост на материалите; да извиршвате прехвърляне на материалите на други лица или „огледално“ на друг сървър. Ако нарушите тези забрани , лицензът веднага се прекратява и това може да стане по всяко време. След като лицензът бъде прекратен от нас , се задължавате да унощожите всички материали , които сте изтеглили на електронен или хартиен носител.

3. Отказ от отговорност

Държим да отбележим, че материалите на уебсайта https://shibil.bg предоставяме само и единствено на база и в смисъл „както е“. ФОНДАЦИЯ „ПЪРВА КЛАПА“не дава никакви гаранции, изразени или подразбиращи се.

ФОНДАЦИЯ „ПЪРВА КЛАПА“ не дава гаранция за резултата от използването на материалите на сайта си и на другите сайтове, свързани с него. Не гарантира точността и надежността им.

4. Ограничения

В никакъв случай ФОНДАЦИЯ „ПЪРВА КЛАПА“ или неговите доставчици не носят отговорност за каквито и да е щети (включително, без ограничение, обезщетения за загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на https://shibil.bg Сайтът на https://shibil.bg, дори ако ФОНДАЦИЯ „ПЪРВА КЛАПА“ или упълномощен представител на ФОНДАЦИЯ „ПЪРВА КЛАПА“ е уведомен устно или писмено за възможността за такива щети. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни щети, тези ограничения може да не се отнасят за вас.